Xem xét lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc

22:59,09-07-2019 | Tác giả: Hương Bình - Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Chiều ngày 9/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì cuộc họp xem xét lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019 theo Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 11-6-2019 của UBND tỉnh về thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020”.


Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của các sở, ngành: KH&CN, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Điều Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, VNPT Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh và Hội Nông dân huyện Lộc Ninh (đơn vị quản lý nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh”); 06 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở KH&CN cho biết, để thực hiện Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Sở KH&CN đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa. Để thực hiện Kế hoạch này, ngày 12/6 vừa qua, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã xúc tiến các thủ tục triển khai nhiệm vụ KH&CN cơ sở “Xây dựng truy xuất nguồn gốc chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước trên cơ sở ứng dụng công nghệ block chain”; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019.

Sau khi nghe đại diện VNPT Bình Phước trình bày kế hoạch, phương án tài chính cần sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng giải pháp tem điện tử (VNPT - Check) truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá và bộ phận chuyên môn của Sở KH&CN báo cáo danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước" dự kiến là đối tượng ưu tiên hỗ trợ ứng dụng giải pháp tem điện tử, đại diện một số sở, ngành liên quan và UBND huyện Lộc Ninh (địa phương quản lý nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Lộc Ninh" đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá) đã có ý kiến đóng góp trong việc đề xuất các doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ ứng dụng giải pháp này, trong đó, đa số các đại biểu đều cho rằng cần xác định cụ thể các tiêu chỉ để lựa chọn được đối tượng phù hợp để hỗ trợ. Bên cạnh đó, đại diện một số doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước" đã chia sẻ những khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là khó khăn trong việc giữ vững vùng nguyên liệu và nâng cao sản lượng, chất lượng và danh tiếng cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước đã trình bày phương án, kế hoạch thực hiện chuyên mục về truy xuất nguồn gốc phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước. Do đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên mà Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh đã đề ra để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019, do đó, đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp đã tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước" quan tâm, tích cực phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, từ đó giúp cho công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá đạt hiệu quả.
 
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh, Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh đã xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và đã được cụ thể hoá thành 5 nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019 - 2020, do đó, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công. Đối với việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ ứng dụng giải pháp VNPT-check trong việc truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh thì phải căn cứ vào nhu cầu và việc đáp ứng các tiêu chí có liên quan cũng như tình hình thực tế để xác định số lượng và kinh phí cụ thể cần sử dụng; một mặt phải cho các đối tượng thụ hưởng thấy được lợi ích khi tham gia chương trình hỗ trợ này, mặt khách các đơn vị này cũng phải thấy được trách nhiệm trong việc áp dụng các giải pháp để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá để tăng sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất và thống nhất bộ tiêu chí theo thứ tự ưu tiên, trong đó có tiêu chí ưu tiên cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh được sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn để rà soát lựa chọn được các đơn vị đáp ứng yêu cầu. Việc rà soát, tham mưu tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để xem xét lựa chọn các đối tượng cụ thể được hỗ trợ đề nghị hoàn thành trước ngày 25/7/2019. 

Về vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm hạt điều mang chỉ dẫn địa lý “Bình Phước”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị Hội Điều Bình Phước khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về nguồn lực thì phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu tháo gỡ. Đồng thời đề nghị Sở KH&CN thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước và tăng cường quảng bá đối với chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” để thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hạt điều trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý này.

Đối với đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị Sở KH&CN, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Điều Bình Phước cùng với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu và tham mưu UBND tỉnh có giải pháp phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nông dân./.


Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn