Ban hành Quy định mới về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15:35,24-06-2019 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Quy định mới về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 
Sau hơn 4 năm triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho công tác xét công nhận sáng kiến các cấp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn và được quản lý chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì một số quy định về việc sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến trong công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy định chi tiết, dẫn tới phát sinh một số hạn chế khi áp dụng trong thực tiễn. Từ đó, để giúp các cơ sở xét công nhận sáng kiến và các tác giả sáng kiến thuận tiện trong việc vận dụng các quy định hiện hành, Quy định mới quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn 04 năm thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh và có sự tham đóng góp ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để quá trình tham mưu xây dựng Dự thảo Quy định mới này sát với yêu cầu thực tiễn, Tổ soạn thảo do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đã tổ chức hiều đợt lấy ý kiến đóng góp tại nhiều cơ sở xét công nhận sáng kiến và tác giả sáng kiến lồng ghép trong các đợt kiểm tra, xác minh hiệu quả áp dụng đối với các giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; đồng thời đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước và của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định mới quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 gồm 04 chương, 30 điều. Trong đó, Chương I là những quy định chung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; tác giả, đồng tác giả sáng kiến; nguyên tắc xét, công nhận sáng kiến và đánh giá hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Chương II quy định về yêu cầu công nhận sáng kiến và tổ chức xét công nhận sáng kiến.  Chương III quy định về xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, gồm: quy định về thẩm quyền xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; thủ tục xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh và trên địa bàn cấp huyện; thủ tục xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc ; huỷ bỏ kết quả công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Chương IV quy định về quản lý hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh gồm: trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến; trả thù lao và khen thưởng cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu; chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến; sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến và kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; quản lý hồ sơ sáng kiến; quy định chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh có một số điểm mới cần lưu ý như: quy định rõ cách xác định tác giả, đồng tác giả sáng kiến để tránh tình trạng có người không tham gia tạo ra sáng kiến nhưng vẫn được đứng tên là đồng tác giả để hưởng các quyền lợi do có sáng kiến được công nhận mang lại (Điều 4); hướng dẫn các tác giả thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến để đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ Sáng kiến (Điều 6), trong đó hướng dẫn xử lý các trường hợp tác giả là người khuyết tật hoặc thương binh, bệnh binh hoặc bị ốm đau, tai nạn hhoặc không biết chữ (Khoản 9 Điều 8); quy định rõ hơn những cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến (Điều 7); quy định cụ thể phương pháp trình bày Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, giúp các tác giả thuận lợi trong việc trình bày đơn và mô tả bản chất sáng kiến. Trong thực tế triển khai Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh, nhiều trường hợp tác giả mô tả rất nhiều giải pháp trong Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến do không xác định cụ thể được nội dung sáng kiến nên phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều lần nhưng không có hành lang pháp lý và hướng dẫn có liên quan, do đó, Quyết định này quy định cụ thể về việc tách đơn và sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mục 2 Chương II). Bên cạnh đó, Quyết định này còn quy định cụ thể về thủ tục xét công nhận sáng kiến, thành lập Hội đồng Sáng kiến và chế độ làm việc, trình tự làm việc của Hội đồng này; quy định cụ thể thẩm quyền và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Sáng kiến; hướng dẫn chi tiết phương pháp đánh giá đối tượng nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến để có cơ sở xem xét; hướng dẫn trình tự, thủ tục huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến; quy định rõ thẩm quyền và thủ tục xét công nhận sáng kiến cho tác giả (đồng tác giả) là người đứng đầu cơ sở (Mục 3 và Mục 4 Chương II).

Về đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở các cấp, các ngành, Quyết định này quy định rõ thẩm quyền, thủ tục để các cấp, các ngành xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến đã được một cơ sở công nhận để thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan (Chương III); đồng thời quy định về việc huỷ bỏ kết quả công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến (Điều 23).

Về quản lý hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, Quyết định này quy định mới về nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến (Điều 25); hướng dẫn việc trả thù lao và khen thưởng cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (Điều 26); quy định rõ chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến (Điều 27), theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến.

Đối với quy định về việc sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến và kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến có một số điểm mới đáng chú ý như sau: căn cứ kết quả xét công nhận sáng kiến ở các cấp, tác giả có thể sử dụng vào bất kỳ vụ việc nào cần chứng minh quyền tác giả (đồng tác giả) đối với sáng kiến và không ràng buộc thời hạn sử dụng kể từ ngày sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận, thay vì chỉ quy định chỉ được sử dụng trong năm được công nhận sáng kiến như trước đây (Điều 28).

Quyết định này còn ban hành kèm theo 11 phụ lục gồm các biểu mẫu phục vụ cho công tác xét công nhận sáng kiến và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, giúp cho các cơ quan, đơn vị thuận tiện khi sử dụng và áp dụng thống nhất.

Toàn văn Quy định mới về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 mời xem tại đây.

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn