Thông báo việc áp dụng Quy định mới trong quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

16:01,05-07-2019 | Tác giả: Phước Anh
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cơ sở xét công nhận sáng kiến và các cơ quan, đơn vị liên quan một số nội dung như sau:

 
1. Kể từ ngày 05/7/2019, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó, đề nghị các cơ sở xét công nhận sáng kiến và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, phổ biến rộng rãi quy định này tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (trong đó đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố phổ biến rộng rãi quy định này tới các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh).

Nội dung chi tiết Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://dostbinhphuoc.gov.vn/phong-trao-sang-tao/sang-kien/quy-dinh-moi.aspx

2. Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

- Quy định rõ cách xác định tác giả, đồng tác giả sáng kiến để tránh tình trạng có cá nhân không tham gia tạo ra sáng kiến nhưng vẫn được đứng tên là đồng tác giả để hưởng các quyền lợi do có sáng kiến được công nhận mang lại (Điều 4);

- Hướng dẫn các tác giả thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến để đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến (Điều 6), trong đó hướng dẫn xử lý các trường hợp tác giả là người khuyết tật hoặc thương binh, bệnh binh hoặc bị ốm đau, tai nạn hhoặc không biết chữ (Khoản 9 Điều 8);

- Quy định rõ các cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến (Điều 7);

- Quy định cụ thể phương pháp trình bày Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, giúp các tác giả thuận lợi trong việc trình bày đơn và mô tả bản chất sáng kiến. Trong thực tế triển khai Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh, nhiều trường hợp tác giả mô tả rất nhiều giải pháp trong Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến do không xác định cụ thể được nội dung sáng kiến nên phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhưng không có cơ sở pháp lý và hướng dẫn có liên quan, do đó, Quyết định này quy định cụ thể về việc tách đơn và sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mục 2 Chương II).

- Quy định cụ thể về thủ tục xét công nhận sáng kiến, thành lập Hội đồng Sáng kiến và chế độ làm việc, trình tự làm việc của Hội đồng này; quy định cụ thể thẩm quyền và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Sáng kiến; hướng dẫn chi tiết phương pháp đánh giá đối tượng nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến để có cơ sở xem xét; hướng dẫn trình tự, thủ tục huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến; quy định rõ thẩm quyền và thủ tục xét công nhận sáng kiến cho tác giả (đồng tác giả) là người đứng đầu cơ sở (Mục 3 và Mục 4 Chương II).

- Về đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở các cấp, các ngành, Quyết định này quy định rõ thẩm quyền, thủ tục để các cấp, các ngành xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến đã được một cơ sở công nhận để thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan (Chương III); đồng thời quy định cụ thể về việc huỷ bỏ kết quả công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến (Điều 23).

- Về quản lý hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, Quyết định này quy định mới về nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến (Điều 25); hướng dẫn việc trả thù lao và khen thưởng cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (Điều 26); quy định rõ chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến (Điều 27), theo đó, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

- Đối với quy định về việc sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến và kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến có một số điểm mới đáng chú ý như sau: căn cứ kết quả xét công nhận sáng kiến ở các cấp, tác giả có thể sử dụng vào bất kỳ vụ việc nào cần chứng minh quyền tác giả (đồng tác giả) đối với sáng kiến và không ràng buộc thời hạn sử dụng kể từ ngày sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận, thay vì chỉ quy định chỉ được sử dụng trong năm được công nhận sáng kiến như trước đây (Điều 28).

- Quyết định này còn ban hành kèm theo 11 phụ lục gồm các biểu mẫu phục vụ cho công tác xét công nhận sáng kiến và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, giúp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thuận tiện khi sử dụng và áp dụng thống nhất. Bản điện tử các Phụ lục này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ:

http://dostbinhphuoc.gov.vn/phong-trao-sang-tao/sang-kien/quy-dinh-moi.aspx

3. Bãi bỏ Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN ngày 29/3/2016 của Sở Khoa hoc và Công nghệ về tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trên đây là thông báo về việc áp dụng Quy định mới trong quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở xét công nhận sáng kiến và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai áp dụng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND nếu có khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn chi tiết hoặc tổ chức tập huấn thì đề nghị các cơ sở xét công nhận sáng kiến và các cơ quan, đơn vị liên quan gửi văn bản đề nghị về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ:

Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 887 511 hoặc 0914851314 (Bộ phận Sở hữu trí tuệ); Email: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn.

Trân trọng./.


Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn